නිවන් මග දස සංයෝජන ධර්ම

දස සංයෝජන ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close