නිවන් මග දස සංයෝජන ධර්ම 184

දස සංයෝජන ධර්ම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close