නිවන් මගආයතන හය පංච කාමයන් කරා යෑම

පංච කාමයන් කරා යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close