ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ගුණවතුන්ට සිදුකරන හොද හෝ නරක නිසා ලැබෙන විපාක

ගුණවතුන්ට සිදුකරන හොද හෝ නරක නිසා ලැබෙන විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා