නිවන් මගඥාන වැරදි බව දැන ගන්නා ඥාණය

වැරදි බව දැන ගන්නා ඥාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා