නිවන් මගඥාන සුද්ධවන ආකාරය

සුද්ධවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා