භාවනාව කසින භාවනාව

කසින භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා