නිවන් මගධර්ම ධර්මය විකෘති කිරීම

ධර්මය විකෘති කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close