දාන කථාපිං රහතන් වහන්සේගේ පිං

රහතන් වහන්සේගේ පිං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා