භාවනාව සම්පජඤ්ඤ භාවනාව

සම්පජඤ්ඤ භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා