විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ උදබිංදු යතිපි පොක්කරේ...ගාථා තෙරුම

උදබිංදු යතිපි පොක්කරේ...ගාථා තෙරුම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා