නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ඕරම්භාගීය සංයෝජන

ඕරම්භාගීය සංයෝජන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close