නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ඕරම්භාගීය සංයෝජන 165

ඕරම්භාගීය සංයෝජන යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close