නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම අත් බැව් වල තිබූ දෙය

අත් බැව් වල තිබූ දෙය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close