නිවන් මගධර්ම නාම රූප නිෂ්පාදනය

නාම රූප නිෂ්පාදනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close