නිවන් මගධර්ම කුසල ධර්මතාවය

කුසල ධර්මතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close