පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු පෘතග්ජනයාගේ ස්වාභාවය

පෘතග්ජනයාගේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close