ලෝකෝත්තර සම්මා දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close