නිවන් මගධර්ම ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි

ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close