ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක එහෙම දෙයක් කිරිම ඉතාම සුදුසුයි

එහෙම දෙයක් කිරිම ඉතාම සුදුසුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා