නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු තුනුරුවන්ගේ ආසිර්වාදය ලබාගන්න

තුනුරුවන්ගේ ආසිර්වාදය ලබාගන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close