විශ්ව සම්භවය ක්ෂණ සම්පත්තිය

ක්ෂණ සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා