නිවන් මගඋපමාවක් විවිධ උපමා

විවිධ උපමා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close