නිවන් මගඋපමාවක් ගැලපෙන දහම්

ගැලපෙන දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close