අභිධර්මය අන්තරාභවය

අන්තරාභවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close