ප්‍රිය භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close