නිවන් මග 2303

නිවන් මග යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා