නිවන් මග

නිවන් මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා