නිවන් මග සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම

සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close