නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල හේතු නැත්නම් පලයක් නැත

හේතු නැත්නම් පලයක් නැත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close