නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා

බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close