ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් අවැඩට අසාධාරනයට වන්දී නොගෙවිම

අවැඩට අසාධාරනයට වන්දී නොගෙවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා