ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත සිත

සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා