නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග හිත පිහිටුවා ගැණීම

හිත පිහිටුවා ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close