නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග විනීවරණ මොහොත

විනීවරණ මොහොත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close