නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග බුදු දහමේ හරය

බුදු දහමේ හරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close