නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග අනිච්ඡ වශයෙන් දැකිම

අනිච්ඡ වශයෙන් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close