නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මූලධර්ම ක්‍රියාවලිය

මූලධර්ම ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close