නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන්

අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close