සුන්ඥත, අනිමිත්ත, අප්පනීත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close