නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු

පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close