නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ධර්මයි අධර්මයි තෝරා ගැණීම

ධර්මයි අධර්මයි තෝරා ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close