නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, පටිභාන

අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, පටිභාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close