ජරා මරන..මරා ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close