නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර

පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආනෙඤ්ජාභිසංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close