නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා දෘෂ්ඨිය නැති කරගැණීම

දෘෂ්ඨිය නැති කරගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close