ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පසුතලය නොමැතිවීම

පසුතලය නොමැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close