භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන

චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close