භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන 39

චරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close