නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඇලීමට බාධාවන දේ

ඇලීමට බාධාවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close