නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පිහිටීම

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close