නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු හේතුවට ඵලය කර්මයට විපාකය

හේතුවට ඵලය කර්මයට විපාකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close