නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සත්පුරුෂයා - අසත්පුරුෂයා

සත්පුරුෂයා - අසත්පුරුෂයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close