නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සාසනයෙන් පිට ණය ගෙවීමට ක්‍රමයක් නැත

සාසනයෙන් පිට ණය ගෙවීමට ක්‍රමයක් නැත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close